เอกสารสิทธิ

         มารู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ “ที่ดิน” กันดีกว่า เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน มีอยู่หลายประเภทที่ควรรู้ และที่สำคัญที่ดิน นับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า มีราคา และมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ในการเกษตรกรรม ใช้ในการอุตสาหกรรม ใช้เป็นหลักประกัน และอื่น ๆ นอกจากนี้ ที่ดินยังเป็นเครื่องแสดงฐานะความเป็นอยู่ ของแต่ละคนด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงล้วนพยายามใฝ่หา ให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง แม้ปัจจุบันที่ดินจะมีราคาแพงสักเพียงใดก็ตาม ก็จะพยายามทำงานให้ได้มาเพื่อจะได้แลกซื้อที่ดิน เป็นของตนเองสักแปลง

° แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)
แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) คือใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.๑ อีกแล้ว) ส.ค.๑ ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดิน ของราษฎรเท่านั้น ดังนั้นตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทำการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบ ให้ผู้รับโอนไปเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.๑ มีสิทธินำมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) ได้ 2 กรณี คือ
กรณีที่ ๑ นำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่ว ประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้ออกให้เป็นท้องที่ไป โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า
กรณีที่ ๒ นำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) เฉพาะราย คือกรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ ก็ให้ไปยืนคำขอ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เฉพาะการออกโฉนดที่ดินนี้ จะออกได้ในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่สำหรับออกโฉนดที่ดินไว้แล้วเท่า นั้น

° ใบจอง (น.ส. ๒)
ใบจอง คือหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองทำ ประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่ราษฎรที่ทางราชการได้จัดที่ดินให้ทำกินตามประมวล กฎหมายที่ดิน ซึ่งทางราชการจะมีประกาศเปิดโอกาสให้จับจองเป็นคราว ๆ ในแต่ละท้องที่และผู้ต้องการจับจองควรคอยฟังข่าวของทางราชการ
ผู้มีใบจองจะต้องเริ่มทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจองและจะต้องทำประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของที่ดินที่จัดให้ ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอดทางมรดก เมื่อทำประโยชน์ตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ก็มีสิทธินำใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) หรือโฉนดที่ดินได้แต่หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินนั้นจะต้องตก อยู่ในบังคับห้ามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

° หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข)
•  หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข) หมายความว่าหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดิน แล้ว
•  น.ส. ๓ ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวล กฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออก)
•  น.ส. ๓ ก. ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้)
•  น.ส. ๓ ข. ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย ที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว (เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออก)

° ใบไต่สวน (น.ส. ๕)
ใบไต่สวน คือหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มี การสอบสวนสิทธิในที่ดินแล้ว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ใบไต่สวนไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แต่สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้
ถ้าที่ดินมีใบไต่สวนและมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์แสดงว่า ที่ดินนั้นนายอำเภอได้รับรองการทำประโยชน์แล้ว เมื่อจดทะเบียนโอนจะต้องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก่อน แล้วจึงมาจดแจ้งหลังใบไต่สวน แต่ถ้าใบไต่สวนมีแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หรือไม่มีหลักฐานที่ดินใด ๆ และเป็นที่ดินที่นายอำเภอยังไม่รับรองการทำประโยชน์ จะจดทะเบียนโอนกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นการจดทะเบียนโอนมรดก

° โฉนดที่ดิน
โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน
ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

° ประโยชน์ของโฉนดที่ดิน
• ทำให้ผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินยึดถือไว้เป็นหลักฐาน
• ทำให้เกิดความมั่นคงในหลักกรรมสิทธิ์แก่ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
• ใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของตนทั้งต่อรัฐและในระหว่างเอกชนด้วยกัน
• ทำให้รู้ตำแหน่งแหล่งที่ตั้ง ตลอดจนขอบเขตและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินแต่ละแปลงได้ถูกต้อง
• ทำให้สามารถป้องกันการบุกรุกขยายเขตครอบครองเข้าไปในที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ที่สงวนหวงห้าม ที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินที่ทางราชการได้กันไว้เป็นเขตป่าไม้
• ทำให้สามารถระงับการทะเลาะวิวาท การโต้แย้ง หรือแย่งสิทธิในที่ดินหรือการรุกล้ำแนวเขตที่ดินซึ่งกันและกัน
• ทำให้ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีผลเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วย
• ทำให้เกิดความรักและความห่วงแหนที่ดินของตน มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาที่ดินของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ใช้เป็นหลักฐานแสดงทุนทรัพย์หรือหลักประกันในการขอสินเชื่อ และกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตและรายได้เพื่อยก ฐานะความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น
• ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ฯลฯ
• การตรวจสอบหลักฐานสำหรับที่ดิน สำหรับที่ดินที่เป็นโฉนดกระทำได้โดยสะดวกรวดเร็วเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ ประสงค์จะจำหน่าย จ่าย โอน เนื่องจากการโอนที่ดินที่มีโฉนดที่ดินไม่ต้องประกาศ เว้นแต่มรดก
• การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์
• การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เช่น การนำที่ดินไปซื้อขาย ยกให้ แลกเปลี่ยน จำนอง ขายฝาก ฯลฯ จะต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่
• การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทีดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข) จะต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินตั้งอยู่ การทำนิติกรรมนั้น จึงจะมีผลตามกฎหมาย เว้นแต่ได้ยกเลิกอำนาจนายอำเภอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จะต้องไปจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

° คำเตือน
เอกสารสำคัญทั้งหมดนี้แม้จะแสดงถึงการเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าบุคคล อื่นแล้วก็ตาม ถ้าหากท่านปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน กล่าวคือ ถ้าเป็นที่ดินที่โฉนดที่ดิน ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 10 ปี และที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ๕ ปีติดต่อกัน ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเป็นของรัฐตามกฎหมาย หรือถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผย โดยมีเจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยท่านไม่เข้าขัดขวาง สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเป็นเวลา ๑๐ ปีติดต่อกันบุคคลที่เข้าครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบ ครองได้ และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข) ใช้เวลาแย่งการครอบครองเพียง ๑ ปีเท่านั้น ท่านก็จะเสียสิทธิ ดังนั้นเมื่อที่ดินของท่านมีเอกสารสำคัญดังกล่าวอยู่แล้ว ก็ควรทำประโยชน์และดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ดินก็จะเป็นของท่าน และเป็นมรดกที่มีค่าให้แก่ทายาทของท่านต่อไป

ที่มา: กรมที่ดิน

โพสต์บิลเรียกเก็บเงินเตือนชาวเน็ต อุทธาหรณ์ปล่อยลูกซื้อไอเท็มคุ้กกี้รัน โดนบิลโเรียกเก็บเงินกว่า3หมื่น

cookierun_n1

วันนี้(20 มิ.ย.) สมาชิกเฟซบุ๊คท่านหนึ่ง ได้ โพสต์ภาพเตือนภัยชาวสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการปล่อยให้เด็กเล่นเกมส์ในโทรศัพท์มือถือ และกดซื้อไอเท็มเกมส์โดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง อาจจะเกิดเหตุการณ์อึ้งแบบนี้ได้

โดยสมาชิกเฟซบุ๊คคนดังกล่าวได้โพสต์ภาพบิลโทรศัพท์ของผู้ให้บริการเครือ ข่ายรายหนึ่งที่มีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเป็นเงินถึง 33,415.49 บาท ซึ่งเป็นค่าแพคเกจ 599 บาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าไอเท็มที่ซื้อจากเกมส์คุ้กกี้รัน ซึ่งทางผู้ให้บริการเครือข่ายไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้น สร้างความตกใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ชาวสังคมออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีความรอบคอบ ปลอดภัยและดูแลเด็กให้มากขึ้น รวมถึงการผูกบัญชีเกมส์กับโทรศัพท์มือถือควรมีการตั้งรหัสก่อนซื้อ ซึ่งหากเป็นแบบกรณีนี้ก็คงต้องชำระเงินตามความเป็นจริง

cats10

หากเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่เคยเรียนด้วยกันมาน่าจะหาที่พักเขาใหญ่ที่สบายหน่อยนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับที่ดีๆแนะนำให้เป็นบ้านพักก็น่าจะดีเพราะจะได้เป็นการส่วนตัวด้วยไม่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นที่พักใกล้ๆกันอย่างรีสอร์ทผมว่าหากไปเที่ยวอย่างเพื่อนร่วมรุ่นเป็นยี่สิบสามสิบคนน่าสนใจไม่น้อยเลย

ผมว่าเลือกที่พักเขาใหญ่ที่เป็นรีสอร์ทที่มีลานกิจกรรมกว้างได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็ดีนะได้เล่นเกมส์สนุกผ่อนคลายและทำความรู้จักคุ้นเคยกันใหม่เชื่อว่าบางคนอาจจะมีเขินอายได้นะนานๆอาจจะได้เจอกันสักครั้งอาจจะต้องสร้างกิจกรรมที่อาจจะทำให้ได้พูดคุยกันมากขึ้น

อย่าว่าแต่ใครอื่นเลยผมเองก็เขินนะครับเพื่อนที่ไม่เจอกันหกเจ็ดปีมายืนอยู่ตรงหน้าแม้จะไม่เขินมากนักก็ตามแต่กว่าจะหาเรื่องคุยได้ต้องตั้งหลักกันซะหน่อยและผมก็เชื่อว่าอีกหลายท่านเป็นเช่นเดียวกัน

อาร์เเซน เวนเกอร์ ผู้จัดการทีม อาร์เซนอล เตรียมพักตัวหลัก ส่งผู้เล่นตัวสำรองลงสนาม ในเกมเอฟเอ คัพ ที่จะพบลิเวอร์พูล ในวันอาทิตย์นี้ เนื่องจากมีเกมสำคัญกับ บาเยิร์น มิวนิก ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รออยู่ในสัปดาห์หน้า…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 14 ก.พ. ว่า อาร์แซน เวนเกอร์ ผู้จัดการทีม “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล เตรียมพิจารณาพักนักเตะตัวหลักของทีมแล้วส่งผู้เล่นตัวสำรองลงสนามในศึกเอฟเอคัพ รอบ 5 ที่จะพบกับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ในวันอาทิตย์นี้ เนื่องจากมีเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก กับ บาเยิร์น มิวนิก รออยู่ในวันที่ 19 ก.พ. นี้

ผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศส จะต้องเผชิญกับภาวะที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในช่วงสัปดาห์นี้ เพราะมีเกมสำคัญทั้งสองเกมให้ลงสนามในระยะเวลาห่างเพียง 4 วันเท่านั้น โดยเวนเกอร์ น่าจะเปลี่ยนแปลงนักเตะหลายคนจากเกมที่เปิดบ้าน เสมอกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-0 เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา โดยเกมเอฟเอ คัพ รอบ 5 ที่ปืนใหญ่จะไปเยือน ลิเวอร์พูล ที่แอนฟิลด์ ในวันอาทิตย์นี้ เวนเกอร์ เตรียมจะส่ง อเล็กซ์ อ็อกซ์เลด แชมเบอร์เลน, ลูคัส ฟาเบียนสกี, มาร์ติเยอ ฟลามินี, คาร์ล เจนกินสัน, นิคลาส เบนด์เนอร์, แซร์จ กนาบรี และลูคัส โพดอลสกี จะลงเป็นตัวจริงทั้งหมด

ขณะที่ วอยเซียค เชสนีย์, โอลิวิเยร์ ชิรูด์, เมซุต โอซิล และมิเกล อาร์เตตา จะได้พักทั้งหมด เนื่องจาก เวนเกอร์ ต้องการให้นักเตะตัวหลักพร้อมเต็มที่ ในเกมที่จะพบกับ บาร์เยิร์น มิวนิก ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดียม ในวันที่ 19 ก.พ. นี้

logo_small

กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ทราบฝ่าย ใช้อาวุธปืนยิงถล่มใกล้บริเวณเวทีผู้ชุมนุมแยกคอกวัว เจ็บ 7 สาหัส 1 ราย ตำรวจชนะสงครามตรวจสอบ- ช่างภาพไทยพีเอสถูกยิง โชคดีไม่เจ็บ
507844-01

บรรยากาศ การชุมนุมของกลุ่ม กปปส.บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายังมีการปราศรัย สลับกับการร้องเพลงขับ กล่อมผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง เวลา 02.25น.รับแจ้งมีเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นบริเวณแยกคอกวัว ถ.ราชดำเนินกลาง ใกล้กับพื้นที่การชุมนุม โดยมีเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยจุดแรกดังบริเวณหน้ากองสลาก เรื่อยไปหน้า รร.รัตนโกสินทร์ โดยเบื้องต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ7 ราย ในจำนวนนี้ 3 ราย ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่ง รพ.โดย 1 ราย อาการสาหัสถูกอาวุธปืนยิงเข้าบริเวณต้นขาซ้าย นำ ส่ง รพ.วชิระพยาบาล  นอกจากนี้ นายโสภา มูลมานัส คนขับแท็กซี่ ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้มีรายงานว่ายังคงมีเสียงปืนและเสียงประทัดยักษ์ดังขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

มีรายงานว่า ตั้งแต่ เวลา 21.30 น. ที่ผ่านมามี กำลังทหาร จาก ร.11 พัน2 รอ.จำนวน 2 กองร้อย ได้เข้าประจำจุด ที่สถานีโทรทัศน์ TPBS ตามคำสั่งของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ  ศอ.รส. เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน และดูแลความสงบในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ก็มีกำลังทหารเจ้าไปประจำการดูแลความเรียบร้อยเช่นเดียวกัน

ความคืบหน้าเหตุปะทะบริเวณแยกคอกวัว ถนนราชดำเนิยกลาง เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างน้อย 7 ราย ล่าสุด ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเปิดเผยว่า เบื้องต้น ทราบข้อมูลผู้ก่อเหตุ เป็นกลุ่มคนขับขี่จักรยานยนต์  4- 5 คัน มาจากบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ก่อเหตุยิง รถแท็กซี่สีชมพู ทะเบียน ทษ5730 บัตรประจำตัวคนขับรถระบุชื่อ นายโสภา มูลมานัส  ทีข้างครัวราชดำเนิน พบรอยกระสุนที่ประตูหลังฝั่งด้านซ้ายคนขับ 1 นัด  จุดต่อมาเวลาต่อเนื่องกัน บริเวณด้านหน้ากองสลาก ได้เกิดเสียงดังคล้ายปืนและระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ จนกระทั่ง ราว 02.30 นาที ที่บริเวณสามแยก ถนนตะนาวตัดถนน/ข้าวสาร ใกล้แยกคอกวัว ได้เกิดเหตุ มีเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้นหลายครั้ง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ  2 คน ชื่อ นาย เอราวัตร  แก้วสี อายุ 28 ปี ถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ ขวาและแขน ขวา เจ้าหน้าที่นำส่ง วชิรพยาบาล ส่วนอีก 1 คน เป็นชาย ไม่ทราบชื่อ ถูกยิงเป็นแผลฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่นำส่ง รพ. กลาง ล่าสุด อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

ขณะเดียวกัน ระหว่างกลุ่มสื่อมวลชนบันทึกภาพเหตุการณ์ในจุดเกิดเหตุ ทำใหันายภาณุวัฒณ์ ฤทธิธรรม ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถูกยิงเข้าที่บริเวณต้นขาซ้าย พบรอยกระสุนทะลุกางเกง เบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีรถยนต์สื่อมวลชนถูกยิง เข้าที่กันชนหลัง 1 นัด ทั้งนี้ ขณะที่เกิดการณ์และมีเสียงปืนดังนั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างหลบหนีออกจากพื้นที่

innnews

มาอีกแล้ว สำหรับข่าวของ All-new Toyota Altis 2014 ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยเสปกเพิ่มเติมมาอวดชาวนักซิ่งทั้งหลายอีกแล้วค่ะ ซึ่งทาง Toyota ได้เปิดเผยเสปกคร่าวๆ (ย่ำว่าคร่าวๆ) ออกมา นับว่าเป็นเสปกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว

สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนั้น รถยนต์รุ่น All-new Toyota Altis 2014 จะดีไซน์ออกมาในแนวที่เน้นความทันสมัย โฉบเฉี่ยวหรูหรา และดูลงตัวสุดๆ นับว่าโดนใจหลายๆคนอย่างแน่นอน สำหรับอุปกรณ์ภายในนั้นก็ตอบสนองความต้องการได้เป้นอย่างดี มาแบบครบครันกันเลยทีเดียว

All-new Toyota Altis 2014

มาดูกันต่อสำหรับดานเครื่องยนต์ของ All-new Toyota Altis 2014  ที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 139 แรงม้า สำหรับรุ่น  1.8 ลิตร และ 122 แรงม้า ในรุ่น 1.6 ลิตร นอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ 1.6 ลิตร  เวอร์ชั่น CNG มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด และเกียร์ธรรมดา 6 สปีด

จากที่ได้เสนอไปในบทความก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่า รถยนต์รุ่น All-new Toyota Altis 2014 มีถูกแบ่งออกเป็นรุ่นย่อยๆถึง 8 รุ่นด้วยกัน

สำหรับข่าวของ All-new Toyota Altis 2014 นั้นถือว่าผู้คนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยนะคะ คาดว่าตีตลาดรถยนต์ไทยได้แน่นอน และในเร็วๆนี้ก็คงจะได้ทราบรายละเอียดกันมากขึ้นสำหรับรถยนต์ All-new Toyota Altis 2014 รวมไปถึงอาจมีการเปิดเผยในเรื่องของราคาอีกด้วย รอติดตามกันได้นะคะ

ภาชนะหรือรูปแบบของขวดน้ำหอมนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คุณทราบหรือไม่ค่ะว่าสมัยก่อนนั้นใช้ภาชนะใดที่ใส่น้ำหอม เพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่น สำหรับใครที่อยากทราบและอยากรู้วันนี้เรามีข้อมูลดีๆที่จะช่วยคลายความสงสัยและเป็นความรู้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้ทราบกันค่ะ

น้ำหอมของแท้

ในยุคของโรมันนั้นมีการใช้ขวดน้ำหอมที่ทำมาจากแก้วหรือขวดแก้วใสที่นำมาทำสีให้มีสีสัน มีรูปทรงที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรสนิยม และความคิดของผู้ที่ทำ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการทำขวดน้ำหอมจากแก้วอีกด้วย ในช่วงเวลาต่อมาได้มีภาชนะโลหะและเครื่องเคลือบกระเบื้องเกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะนำมาผลิตเป็นขวดน้ำหอม เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มที่จะเห็นการนำเอาเครื่องเคลือบกระเบื้องมาผลิตกระเบื้องเคลือบที่ตั้งโชว์ตามโต๊ะทำงานและโต๊ะในบ้านทั่วไป แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นสำหรับการทำขวดน้ำหอมก็ยังคงเป็นแก้วเหมือนเดิม ด้วยสาเหตุที่ว่าน้ำหอมนั้นจะทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกระเบื้องเคลือบนั่นเอง

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกับเรื่องราวของขวดน้ำหอม ซึ่งมีหลายคนสงสัยว่าทำไมจะต้อใช้ขวดแก้วในการใส่หรือบรรจุน้ำหอม ซึ่งสรุปแล้วสาเหตุที่ใช้ขวดแก้วก็เพราะน้ำหอมนั้นไม่มีปฏิกิริยาต่อภาชนะที่เป็นแก้วนั่นเอง สำหรับใครที่อยากได้ภาชนะใส่น้ำหอมที่มีคุณภาพไม่เกิดปฏิกิริยาก็ควรจะเลือกซื้อน้ำหอมที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วจะดีที่สุดค่ะครั้งหน้าจะเป็นความรู้ที่น่าสนใจแนวไหนอย่าลืมติดตามนะค่ะ

ทดสอบครีมหน้าขาวสาวๆโดยส่วนมากที่อยากมีผิวที่สวยใส ก็มักจะเริ่มจากการดูแลผิวด้วยการทาครีมบำรุงผิว ซึ่งเป็นวิธีที่สาวๆสามารถดูแลผิวได้ง่าย และ ยังสามารถทำได้ในทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการบำรุงผิวนี้อาจส่งผลทำให้ผิวของเราเสียได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้ว เราจะต้องเลือกครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับผิวของเรา อย่างเช่น ถ้าเราเป็นสาวผิวแห้ง เราจะต้องคอยดูแลผิวเป็นพิเศษมากกว่าสาวผิวประเภทอื่น

เพราะ สาวผิวแห้ง เป็นผิวที่สามารถเกิดริ้วรอยขึ้นได้ง่าย จากการที่ผิวขาดความชุ่มชื้นเป็นอย่างมากนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้ว เวลาที่สาวผิวแห้งเลือกซื้อครีมบำรุงผิว จะต้องเลือกครีมที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์ที่จะช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรา ส่วนสาวผิวมัน จะเป็นสาวที่เสี่ยงเป็นสิวอุดตันมากที่สุด เพราะ ผิวของสาวผิวมันจะมีลักษณะของรูขุมขนกว้างส่งผลทำให้ผิวผลิตน้ำมันออกมามากเกินไปนั่นเอง สำหรับสาวผิวมันจะต้องหลีกเลี่ยงการเลือกซื้อครีมที่มีส่วนผสมอย่างน้ำมัน หรือ มอยส์เจอไรเซอร์ ผสมอยู่ในปริมาณมากเกินไป และ ถ้าเราเป็นสาวที่มีผิวบอบบาง คือมีลักษณะผิวที่แห้ง และ แพ้ง่าย ควรที่จะเลือกซื้อครีมบำรุงผิวอย่างพิถีพิถันไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปใช้ครีมตัวอื่นแทนที่ครีมที่ใช้อยู่เป็นประจำ

สำหรับสาวผิวบอบบางควรที่จะเลือกใช้ครีมที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผิว และ สาวที่มีผิวลักษณะผิวแห้ง และ ผิวมันผสมกัน ซึ่งสาวประเภทนี้อาจจะต้องดูแลผิวยุ่งยากกว่าสาวผิวประเภทอื่นๆสักหน่อย สำหรับสาวผิวผสมจะต้องเลือกซื้อครีมบำรุงผิวทั้งสำหรับสาวผิวมัน และ สาวผิวแห้ง และ แบ่งใช้ครีมสำหรับผิวแห้งในตอนเช้า และ ใช้ครีมสำหรับผิวมันในเวลากลางคืน

สุขภาพในช่องปากหมายถึงภาวะที่ปราศจากโรคในช่องปาก เช่นโรคเหงือก โรคฟัน โรคมะเร็ง และอื่นๆอีก การดูแลสุขภาพในช่องปากจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ทารกจนถึงผู้สูงอายุ หลักการดูและประกอบไปด้วย การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การไปตรวจกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละสองครั้ง และการเฝ้าระวังโรคในช่องปาก
ช่องปาก
สภาพเหงือกและฟันที่ปกติ

ช่องปาก
สภาพเหงือกที่มีคราบและมีการอักเสบ

สุขภาพในช่องปาก

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในช่องปาก จะเหมือนกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค หัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคปอด และโรคเบาหวาน ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา

สุขภาพช่องปากที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ก่อนหน้านี้เชื้อว่าการดูแลเรื่องอาหารจะลดโรคช่องปาก แต่ปัจจุบันเชื่อว่าสุขภาพปากที่ดีต้องมีหลายปัจจัยได้แก่

 • อาหารที่มีคุณภาพ
 • การดูแลฟัน
 • ความถี่ของการรับประทานอาหาร
 • การใช้ฟลูออไรด์ และ sealants
 • การตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี

บทบาทของน้ำลายต่อสุขภาพในช่องปาก

น้ำลายจะมีบทบาทค่อนข้างมากในการรักษาสุขภาพในช่องปาก น้ำลายจะซ่อมฟันโดยการนำเอาเกลือแร่แคลเซี่ยมและฟอสเฟตไปซ่อมฟันที่เป็นรู นอกจากนั้นน้ำลายยังลดความเป็นกรดที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย หน้าที่สุดท้ายคือนำเอาเศษอาหารออกจากปาก

ดังนั้นภาวะที่น้ำลายลดลงไม่ว่าจากโรคเช่นเบาหวาน หรือยาต่างๆจะทำให้น้ำลายลดลงซึ่งผลเสียต่อสุขภาพปาก

พฤติกรรมในการรับประทานอาหารส่งผลเสียต่อสุขภาพปากอย่างไรบ้าง

พฤติกรรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพปากได้แก่การรับประทานของหวาน เช่นผลไม้หวาน นมหวาน ขนมปัง คุกกี้ เหล่าจะเป็นอาหารที่ทำให้ฟันผุได้ง่ายดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ หากจะรับขนมดังกล่าวควรจะรับขณะทานอาหารเพราะน้ำลายจะช่วยลดโอกาศเกิดฟันผุ

นอกจากนั้นความถี่ของการรับประทานอาหารยังส่งผลต่อสุขภาพ ปาก กล่าวคือผู้ที่รับประทานอาหารบ่อยจะเกิดฟันผุได้ง่ายกว่าผู้ที่รับประทาน อาหารไม่บ่อย

ปัจจัยต่อไปคืออาหารที่เหนี่ยวติดฟันจะทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายควรจะหลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าว

ดังนั้หลีกเลี่ยงอาหารหวาน และรับประทานอาหารอย่าให้ถี่เกินไป

การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์จะช่วยลดฟันผุลงได้ร้อยละ 28 ตรวจสอบยาสีฟันของท่านว่ามีส่วนผสมของฟลูออไรด์หรือเปล่า

เราจะป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างไร

นอกจาก การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการไปตรวจฟันแล้ว การดูแลเรื่องอาหาร การสูบบุหรี่ หรือสารเสพติดต่างๆจะช่วยลดปัญหาเรื่องดรคในช่องปาก

 • การรับประทานอาหารให้ครบหมู่ และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาล และแป้งเพราะจะเป็นสาเหตุของโรคฟันผุและฟันร่วง
 • งดบุหรี่ และการดื่มสุราซึ่งจะลดการเกิดโรคมะเร็ง โรคเหงือก และฟันร่วง
 • การรับประทานผักและผลไม้จะลดการเกิดโรคมะเร็ง
 • การใส่เครื่องป้องกันระหว่างขับขี่รถ หรือเล่นกีฬาจะลดอาการบาดเจ็บที่ใบหน้า

การป้องกันฟันผุทำได้โดยการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ หรือการดื่มนม หรือน้ำที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์

โรคในช่องปาก

 • คราบหินปูน
 • ปากแห้ง
 • กลิ่นปาก
 • แผลร้อนใน
 • การแปรงฟัน
 • การใช้ไหมขัดฟัน
 • การดูแลฟันในผู้ใหญ่
 • การดูแลฟันในเด็ก
 • การดูแลฟันในทารก
 • โรคเหงือก
 • สาเหตุโรคเหงือก
 • เหงือกร่น
 • เหงือกอักเสบ
 • โรคเหงือกและโรคหัวใจ
 • ฟันผุ