License our Content

เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ได้มีใบอนุญาต

หากคุณไม่ได้มีใบอนุญาตผ้าห่มบนเว็บไซต์ของคุณและคุณไม่อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์เริ่มต้นใช้ที่ จำกัด การคัดลอกและนำมาใช้ใหม่ของการทำงานของคุณออกไปข้างนอกได้รับการยกเว้นที่ จำกัด ในการใช้งาน โดยทั่วไปที่มีใบอนุญาตเนื้อหาเป็น “Yes” เพื่อการใช้งานบางอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์เริ่มต้นคือผ้าห่ม “No” สำหรับทุกคนและทุกอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *